27/05/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาจีนกลาง เทศนาโดย ศจ.วิเวียน สือ(ศจ.สือ หยงอิง)

27/05/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "คุณค่าของสติปัญญา" คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล

inview

13/05/18 ชีวิตแห่งปัญญา

inview

6/05/18 พระเจ้าห่วงใยผู้สูงวัย

inview

29/04/18 พลานุภาพแห่งการนมัสการ

Powered by www.477internet.com