22/10/17 การนมัสการและเทศนา หัวข้อ"ประกาศความรอดของพระเจ้า" ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

24/09/17 การนมัสการและคำเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "ชีวิตที่ได้รับการสร้าใหม่ในพระคริสต์" โดย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

22 ตุลาคม 2017(วันเผยแพร่คริสตจักรภาค)

สูจิบัตร 22/10/17

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

1

สูจิบัตร 15/10/17

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

1

สูจิบัตร 08/10/17

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

inview

22/10/2017 ประกาศความรอดของพระเจ้า

บันทึกคำเทศนา

inview

15/10/2017 ความเชื่อที่ผ่านการทดสอบ

บันทึกคำเทศนา

inview

08/10/2017 ความสุข

บันทึกคำเทศนา

Powered by www.477internet.com