23/6/19 ถ่ายทอดสดการนมัสการและเทศนา ภาคภาษาจีนกลาง เทศนาโดย ศจ.หยาง เจีย ถาง

10/06/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "แท้ไม่มีแถม" ศจ.สมพร ศิริกลการ

inview

บันทึกคำเทศนา 6/01/2019

บันทึกคำเทศนา(SPL)

inview

บันทึกคำเทศนา 1/1/2019

บันทึกคำเทศนา(SPL)

inview

บันทึกคำเทศนา 30/12/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL)

Powered by www.477internet.com