09/12/18 ถ่ายทอดสดการนมัสการและเทศนาภาคภาษาจีนกลาง เทศนาโดย ศจ.ดร.จินโฮ ชอย(ศจ.ดร.ชัยเจริญ)

10/06/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "แท้ไม่มีแถม" ศจ.สมพร ศิริกลการ

inview

บันทึกคำเทศนา 25/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL)

inview

บันทึกคำเทศนา 18/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL)

inview

บันทึกคำเทศนา(SPL) 11/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL)

Powered by www.477internet.com