Season Changes

120 ปีครัสตจักรสะพานเหลือง

เหลียวหลัง แลหน้า

ชั้นเรียนพระคัมภีร์

1. 2.3.

4.5.6.
7.8.9.
10.

บรรยากาศการเรียน
40วันแห่งชัยชนะ

ค่ายเพื่อคุณ

ค่ายอนุชน

นมัสการรุ่งอรุณ 05/04/2015

วันศุกร์ประเสริฐ 03/04/2015

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ

ค่ายยุวชน 2015

Shake

เทศนาโดย ศจ.โจชัว ติง

(ตอนที่ 1)13/03/15

(ตอนที่ 2)14/03/15

(ตอนที่ 3)15/03/15

เสวนา แบ่งปันประสบการณ์”นำคริสตจักรสู่เป้าหมาย” (SPL) 28/03/2015 โดย ศจ.โจชัว ติง (ตอนที่ 1)

เสวนา แบ่งปันประสบการณ์”นำคริสตจักรสู่เป้าหมาย” (SPL) 28/03/2015 โดย ศจ.โจชัว ติง (ตอนที่ 2)

Powered by www.477internet.com