บันทึกคำเทศนา 23/9/18

บันทึกคำเทศนา 23/9/18
หัวข้อ พระเจ้าทรงครอบครอง

บันทึกคำเทศนา 16/9/18

บันทึกคำเทศนา 16/9/18
หัวข้อ เชื่อฟัง

บันทึกคำเทศนา 09/9/18

บันทึกคำเทศนา 09/9/18
หัวข้อ อัศจรรย์แห่งความเชื่อ

บันทึกคำเทศนา 26/8/18

บันทึกคำเทศนา 26/8/18
หัวข้อ อาบีกายิล…หญิงผู้มีปัญญา

บันทึกคำเทศนา 19/8/18

บันทึกคำเทศนา 19/8/18
หัวข้อ ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร เพ่งมองพระเยซู

บันทึกคำเทศนา 5/8/2018

เทศนา(ไทย) ศจ.สมพร ศิริกลการ
แปล(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
พระธรรม : ยอห์น 12:26 , 15:16
หัวข้อ : เลือก เรียก รับใช้ ติดตาม

บันทึกคำเทศนา 12/8/18

บันทึกคำเทศนา 26/8/18
หัวข้อ มารดาของโมเสส

29/07/2018 เพลงสรรเสริญของมารีย์

22/07/2018 เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร

15/07/2018 ในวันนั้น

Powered by www.477internet.com