3/12/2017 หว่านและเก็บเกี่ยว

บันทึกคำเทศนา 3/12/17

หัวข้อเทศนา หว่านและเก็บเกี่ยว

 

26/11/2017 จงยินดี อธิฐาน และขอบพระคุณ

บันทึกคำเทศนา 26 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : จงยินดี อธิฐาน และขอบพระคุณ
พระธรรม : 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
เทศนา(ไทย) ศจ.สมพร ศิริกลการ
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

19/11/2017

นมัสการภาคภาษาจีน

บันทึกคำเทศนา 19 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : พระคริสต์ไม่เปลี่ยนแปลง
พระธรรม : ฮีบรู 13:8
เทศนา(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
ล่าม(ไทย) ผป.วัฒนชัย สีมาคุปต์

นมัสการภาคภาษาไทย

บันทึกคำเทศนา 19 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : อย่าหลงไป
พระธรรม : ฮีบรู 13:8
เทศนา(แต้จิ๋ว) ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์

12/11/2017 เชื่อและฟังคำ

บันทึกคำเทศนา 12 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : สาวกกับความเชื่อ
พระธรรม : ฮีบรู 11:1-3
เทศนา(ไทย) ศจ.อิทธิชัย ไชยสุขทักษิณ
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

คริสตจักรสะพานเหลือง

05/11/2017 เชื่อและฟังคำ

บันทึกคำเทศนา 05 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : เชื่อและฟังคำ
พระธรรม : สดุดี 139:1-12
เทศนา(ไทย) ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

29/10/2017 พระเจ้าองค์อัศจรรย์

บันทึกคำเทศนา 29 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : พระเจ้าองค์อัศจรรย์
พระธรรม : สดุดี 139:1-12
เทศนา(ไทย) ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

22/10/2017 ประกาศความรอดของพระเจ้า

บันทึกคำเทศนา 22 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : ประกาศความรอดของพระเจ้า
พระธรรม : สดุดี 96:1-6
เทศนา(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
ล่าม(ไทย) มน.รุ้งมณี พรกีรติกุล

15/10/2017 ความเชื่อที่ผ่านการทดสอบ

บันทึกคำเทศนา 15 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : ความเชื่อที่ผ่านการทดสอบ
พระธรรม : สดุดี 73:23-28
เทศนา(ไทย) ผป.สุรัตน์ อรุณวัฒนาพร
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

08/10/2017 ความสุข

บันทึกคำเทศนา 08 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : ความสุข
พระธรรม : สดุดี บทที่ 32
เทศนา(ไทย) อ.วิชัย ไชยวงศ์
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

01/10/2017 วิถีชีวิตแห่งความสำเร็จ

บันทึกคำเทศนา 01 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : วิถีชีวิตแห่งความสำเร็จ
พระธรรม : สดุดี 1:1-6
เทศนา(ไทย) ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

Powered by www.477internet.com