22/10/2017 ประกาศความรอดของพระเจ้า

บันทึกคำเทศนา 22 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : ประกาศความรอดของพระเจ้า
พระธรรม : สดุดี 96:1-6
เทศนา(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
ล่าม(ไทย) มน.รุ้งมณี พรกีรติกุล

15/10/2017 ความเชื่อที่ผ่านการทดสอบ

บันทึกคำเทศนา 15 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : ความเชื่อที่ผ่านการทดสอบ
พระธรรม : สดุดี 73:23-28
เทศนา(ไทย) ผป.สุรัตน์ อรุณวัฒนาพร
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

08/10/2017 ความสุข

บันทึกคำเทศนา 08 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : ความสุข
พระธรรม : สดุดี บทที่ 32
เทศนา(ไทย) อ.วิชัย ไชยวงศ์
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

01/10/2017 วิถีชีวิตแห่งความสำเร็จ

บันทึกคำเทศนา 01 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : วิถีชีวิตแห่งความสำเร็จ
พระธรรม : สดุดี 1:1-6
เทศนา(ไทย) ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

24/09/2017 ชีวิตที่สำแดงความดี

บันทึกคำเทศนา 24 กันยายน 2017
หัวข้อ : ชีวิตที่สำแดงความดี
พระธรรม : ทิตัส 3:8-14
เทศนา(ไทย) คศ.ปริญญา ตาวินโน
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

17/09/2017 ชีวิตที่สอดคล้อง

บันทึกคำเทศนา 17 กันยายน 2017
หัวข้อ : ชีวิตที่สอดคล้อง
พระธรรม : ทิตัส 2:1-15
เทศนา(ไทย) ศจ.สมพร ศิริกลการ
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

10/09/2017 ชีวิตใหม่ในพระคริสต์

บันทึกคำเทศนา 10 กันยายน 2017
หัวข้อ : ชีวิตใหม่ในพระคริสต์
พระธรรม : โคโลสี 3:1-10
เทศนา(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
ล่าม(ไทย) มน.รุ้งมณี พรกีรติกุล

03/09/2017 นำมิตรสู่พระคริสต์

บันทึกคำเทศนา 3 กันยายน 2017
หัวข้อ : นำมิตรสู่พระคริสต์
พระธรรม : ยอห์น 1:35-42
เทศนา(ไทย) ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

27/08/2017 รักเด็กอย่างไร ถูกใจพระเจ้า

บันทึกคำเทศนา 27 สิงหาคม 2017
หัวข้อ : รักเด็กอย่างไร ถูกใจพระเจ้า
พระธรรม : มาระโก 10:13-16
เทศนา(ไทย) ศจ.ชาติชาย จารุวาที
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

20/08/2017 พวกข้าพระองค์จะได้อะรบ้าง

บันทึกคำเทศนา 20 สิงหาคม 2017
หัวข้อ : พวกข้าพระองค์จะได้อะรบ้าง
พระธรรม : มัทธิว 19:27-30
เทศนา(ไทย) คศ.นิพนธ์ อุระคีรีมาศ
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

Powered by www.477internet.com