19/11/2017

นมัสการภาคภาษาจีน

บันทึกคำเทศนา 19 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : พระคริสต์ไม่เปลี่ยนแปลง
พระธรรม : ฮีบรู 13:8
เทศนา(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
ล่าม(ไทย) ผป.วัฒนชัย สีมาคุปต์

นมัสการภาคภาษาไทย

บันทึกคำเทศนา 19 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : อย่าหลงไป
พระธรรม : ฮีบรู 13:8
เทศนา(แต้จิ๋ว) ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์

Powered by www.477internet.com