26/11/2017 จงยินดี อธิฐาน และขอบพระคุณ

บันทึกคำเทศนา 26 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : จงยินดี อธิฐาน และขอบพระคุณ
พระธรรม : 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
เทศนา(ไทย) ศจ.สมพร ศิริกลการ
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

Powered by www.477internet.com