25/03/2018 ประกาศ”เราคือพระเมสสิยาห์”

บันทึกคำเทศนา 25/03/18

หัวข้อเทศนา ประกาศ”เราคือพระเมสสิยาห์”

 

Powered by www.477internet.com