บันทึกคำเทศนา 5/8/2018

เทศนา(ไทย) ศจ.สมพร ศิริกลการ
แปล(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
พระธรรม : ยอห์น 12:26 , 15:16
หัวข้อ : เลือก เรียก รับใช้ ติดตาม

Powered by www.477internet.com