คริสตจักรกาญจนพร

คริสตจักรกาญจนพร.. จ.กาญจนบุรี  ก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1999

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.อุดมพร  พิลาศาล

เป้าหมาย : คริสตจักรเติบโตและเป็นของชุมชน

พันธกิจที่ทำ  แจกของในสถานพินิจ กาญจนบุรี  ประกาศพระกิตติคุณในเรือนจำ  ประกาศงานคริสตมาส

Powered by www.477internet.com