คริสตจักรมุมพระพร

คริสตจักรมุมพระพร  รามฯ 42  ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 2003 เป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างคริสตจักรสะพานเหลืองกับ คริสตจักรเชนลี ประเทศสิงคโปร์

ผู้รับใช้พระเจ้า ค.ศ. กาญจนา   แสนพวง และ ค.ศ.เทพไพรวัลย์  โคตรสิม

สมาชิกมานมัสการ 20-25 คน

พันธกิจที่ทำ  สร้างผู้นำการนมัสการ มีผู้เข้าร่วม 15 คน  อธิษฐานนมัสการด้วยกันที่จุดประกาศลาดกระบัง

กลุ่มสอนเด็กดอนเจดีย์วันเสาร์ ชั้นเรียนรู้จักพระเยซู

Powered by www.477internet.com