คริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย

คริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย..  จ.เชียงราย ก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 2007

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.สงวน  สิงขร

เป้าหมาย : คริสตจักรนำความรอดสู่ชุมชน

Powered by www.477internet.com