ศาลาธรรมสะพานหลืองบางบัวทอง

ศาลาธรรมสะพานหลืองบางบัวทอง  สถาปนาเมื่อปี ค.ศ. 2005  เป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างคริสตจักรสะพานเหลืองกับ คริสตจักรเชนลี ประเทศสิงคโปร์

ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.จำปี –คศ.รัชนีกร  พาชื่น

พันธกิจการประกาศสายสัมพันธ์ในชุมชน และส่งเสริมอาชีพ

Powered by www.477internet.com