ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร

ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร  สถาปนาเมื่อ ปี ค.ศ. 2009 ตั้งอยู่ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.นิติพันธ์  เกียรติสุระยานนท์

พันธกิจ  รายการวิทยุเพื่อการประกาศ  อบรมศึกษา พระคัมภีร์  กลุ่มเซลอธิษฐาน  FaceBook..

..

Powered by www.477internet.com