ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว

ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว ก่อตั้งปี ค.ศ.2008 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.พันธยุทธ์  ผิวแก้ว

สมาชิกมาร่วมนมัสการ 42 คน

พันธกิจ การประกาศกับนักเรียน  จัดงานประกาศในวันสำคัญต่างๆ

 

Powered by www.477internet.com