ศาลาธรรมพลังแห่งความรัก

ศาลาธรรมพลังแห่งความรัก  สถาปนาเมื่อ ปี ค.ศ. 2014 ตั้งอยู่ช่องจอม  ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์

ผู้ประกาศ คุณสกาวเดือน  บุญเกื้อ

พันธกิจที่ทำ ประกาศในชุมชน และประกาศ 3 หมู่บ้าน ฝั่งประเทศกัมพูชา

โดยแต่ละสัปดาห์จะมีพี่น้องกัมพูชาข้ามมาเพื่อนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้

ผู้มานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ทั้งไทย-กัมพูชา

Powered by www.477internet.com