บ้านไทยซานฉง ไต้หวัน

ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐ บ้านไทยซานฉง ไต้หวัน  เริ่มพันธกิจเมื่อ ปี ค.ศ.2008

เป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างคริสตจักรสะพานเหลืองกับ คริสตจักรเพรสไบทีเรียนจงซาน ไต้หวัน

มิชชั่นนารี คศ.ทวนทอง สดไทสงและครอบครัว

พันธกิจประกาศกับคนงานไทย  สอนดนตรี สอนคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย..

Powered by www.477internet.com