หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดในนามของมูลนิธิสะพานเหลืองพัฒนา เพื่อตรวจรักษาและประกาศพระกิตติคุณ ให้กับ พี่น้องชุมชนที่ห่างไกลเช่น อ.ปาย แม่ฮ่องสอน  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี อ.แม่ระมาด จ.ตากและคริสตจักรลูกของคริสตจักรสะพานเหลือง…

Powered by www.477internet.com