ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนำพรซูซอง เกาหลีใต้

ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนำพรซูซอง

เริ่มพันธกิจ ปีค.ศ. 2003 ร่วมกันระหว่างคริสตจักรสะพานเหลือง กับคริสตจักรซูซอง ประเทศเกาหลีใต้

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.สุธรรมรักษ์ – อ.ปนัดดา  ชูมณี

พันธกิจประกาศกับคนงานไทย เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ช่วยเหลือคนงานไทยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำงาน

Powered by www.477internet.com