มิชชั่น ทีม 2014

มิชชั่นทีมอนุชน หัวข้อ “ฉวยโอกาส” เพื่อให้อนุชนได้เรียนรู้ที่จะฉวยโอกาสในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ กับผู้คนที่เป็นสายสัมพันธ์ของเรา..เรียนรู้วิถีชีวิตกับพี่น้องคริสเตียนในหมู่บ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 12-17 เมษายน 2014..

Powered by www.477internet.com