วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision) สู่ปี 2016
“คริสตจักรเต็มด้วยพระสง่าราศี   ประกาศพระบารมีแก่ปวงชน”

หัวข้อ ปี 2014
“ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์”

โครงสร้างคริสตจักรสะพานเหลือง

Powered by www.477internet.com