พันธกิจ

คริสตจักรสะพานเหลืองได้แบ่งการบริหารคริสตจักรเป็น 5 พันธกิจ

พันธกิจนมัสการ

พันธกิจการศึกษา

พันธกิจบริการ

พันธกิจเผยแพร่

พันธกิจเสริมสร้าง

Powered by www.477internet.com