พันธกิจการศึกษา

เป้าหมายพันธกิจการศึกษา 

1. โรงเรียนมีชื่อเสียงและประกาศพระกิตติคุณ
2. ให้สมาชิกคริสตจักรภูมิใจในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง
3. ให้คริสตจักรและโรงเรียนมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กันมากขึ้น

 

 

 

 

 

ตั้งที่ 586  ถนนพระราม 4   แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500   02-2343730

โทรศัพท์: 02-2343730  โทรสาร: 02-2343730

E-mail:  christhamwittaya@gmail.com   เว็บไซต์ : www.cts.ac.th

_______________________________________________________________________

ตั้งอยู่ที่ 1023/1 ซอยปรีดีพนมยงค์41 ถนนสุขุมวิท71 เขตวัฒนา แขวงคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-713-0922-4  โทรสาร: 02-391-5015

E-mail: thaichristianschool@gmail.com  เว็บไซต์: www.thaichristian.ac.th

Powered by www.477internet.com