คณะเพื่อคุณ

คณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง ปี 2014

กรรมการคณะเพื่อคุณ 2014

 1. คุณสิทธีร์ ธีรกุลชน                             ประธาน
 2. คุณสิริภัทร สุวัติพานิช                       ธรรมชีวิต
 3. คุณระริน ปัญญาเรือง                         ธรรมชีวิต
 4. คุณเมธี คูหาคติภพ                              โครงการ
 5. คุณชัยวัฒน์ ศิษย์ธนานันท์                โครงการ
 6. คุณธนชาติ อรุณแจ้งวัฒนะ               ประสานงาน
 7. คุณธนธรณ์ พินธุโสภณ                    ประสานงาน
 8. คุณอัจฉริยา พินธุโสภณ                    มิตรภาพประชาสัมพันธ์
 9. คุณชลิดา ศักดิ์ศิริศิลป์                         มิตรภาพประชาสัมพันธ์
 10. คุณวาริณี พงศ์ไชยวรฤทธิ์                 ดนตรี
 11. คุณปรีชญา ธนาวัฒนเจริญ               เลขาฯ
 12. คุณสิริพร มานะธัญญา                      เหรัญญิก
 13. อ.พรรณี แซ่เอี้ย                                   พี่ที่ปรึกษา
 14. คุณดุษณี วงศ์สันติชน                        พี่ที่ปรึกษา

เป้าหมายคณะเพื่อคุณปี 2014 “เรารักกัน”

นโยบายคณะเพื่อคุณปี 2014“สนับสนุนให้เพื่อคุณมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันและกันมากขึ้น”

กิจกรรมคณะเพื่อคุณ

 1. รายการบ่ายทุกวันอาทิตย์เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
 2. ถวายเพลงในโอกาสต่างๆ อาทิเช่น งานแต่งงาน พิธีไว้อาลัย และร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องอนุ-ยุวในเดือนอีสเตอร์ คริสตมาส และวันอนุชน
 3. เยี่ยมเยียนคริสตจักรลูก
 4. เยี่ยมเยียนผู้รับใช้และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 5. เยี่ยนเยียนสถานสงเคราะห์ต่างๆ

โครงการคณะเพื่อคุณ 2014

 1. สัญญาถวาย
 • เพื่อสนับสนุนผู้รับใช้ที่ขาดแคลนโดยไม่คำนึงถึงสังกัด/คณะ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับใช้ผ่านการถวายทรัพย์
 1. เยี่ยมเยียนผู้รับใช้ต่างจังหวัด
 • เพื่อหนุนใจผู้รับใช้ที่คณะเพื่อคุณได้ให้การสนับสนุน ที่อยู่ในต่างจังหวัด
 • เพื่อฝึกฝนสมาชิกในด้านการรับใช้
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อคุณ
 • เพื่อเป็นโอกาสในการประกาศพระกิตติคุณ
 1. ค่ายศึกษาพระคัมภีร์
 • เพื่อให้สมาชิกได้รับการเสริมสร้างจิตวิญญาณ โดยการศึกษาพระคัมภีร์ และเป็นevent ให้สมาชิกที่ห่างหายไปได้มีโอกาสมาร่วมสามัคคีธรรมกับเพื่อคุณผ่านทางการศึกษาพระคัมภีร์
 1. Youth Life
 • เพื่อให้ 3 คณะได้มีการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ 3 คณะได้รู้จักกันมากขึ้น (ผ่านกิจกรรมในช่วงรายการบ่าย)
 • เพื่อให้คนหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงวัย 3 คณะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ (ผ่านการนมัสการและการประชาสัมพันธ์ในช่วงเช้า ความสัมพันธ์ช่วงระหว่างกินข้าวและกิจกรรมช่วงบ่าง ช่วงเย็นอาจจะมีกินข้าวด้วยกัน)


คณะเพื่อคุณ 2016
คณะกรรมการ
1.คุณสิทธีร์ ธีรกุลชน ประธาน
2.คุณชินธาดา สุทธิศักดิ์ภักดี เลขานุการ
3.คุณปรีชญา ธนาวัฒนเจริญ เหรัญญิก
4.คุณณัฐกร วุฒิชัยพรกุล ธรรมชีวิต
5.คุณกานต์สิริ บุญญวีรานุวัฒน์ ธรรมชีวิต
6.คุณปุณชวิศ งอกประเสริฐกุล มิตรภาพและประชาสัมพันธ์
7.คุณวาทิต สีมาคุปต์ มิตรภาพและประชาสัมพันธ์
8.คุณธนชาติ อรุณแจ้งวัฒนะ ประสานงาน
9.คุณภัทธิรา โพธิ์ตรีเพ็ชร ประสานงาน
10.คุณเมธี คูหาคติภพ โครงการ
11.คุณอัจฉริยา พินธุโสภณ โครงการ
12.คุณธรธรณ์ พินธุโสภณ ดนตรี

ที่ปรึกษา
1.มน.สิริภัทร สุวัติพานิช
2.มน.ดุษณี วงศ์สันติชน
3.คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล
4.คศ.พรรณี แซ่เอี้ย

เป้าหมาย “เน้นความสัมพันธ์ในกลุ่มสามัคคีธรรม”

Powered by www.477internet.com