ดู “9/2/20 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนา หัวข้อ “รักคนหลงหายในสายสัมพันธ์” โดย ศจ.อิทธิชัย ไชยสุขทักษิณ” ใน YouTube