01-03-2020_รอบนมัสการคริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “ข้อเท็จจริงของเยเรมีย์ กับงานมิชชั่น”