15-03-2020_รอบนมัสการภาคภาษาไทย คริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “คุณเป็น ‘คนหาม’ หรือ ‘คนห้าม’ “