03-05-2020_รอบนมัสการคริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้อาวุโส”