31-05-2020_รอบนมัสการภาคภาษาไทย คริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “ถ้าไม่อยากผิดหวัง…ต้องเตรียมตัว”