14-06-2020_รอบนมัสการภาคภาษาไทย คริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า”