28-06-2020_รอบนมัสการภาคภาษาไทย คริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “พระคัมภีร์ไม่ใช่ธรรมบัญญัติ”