30-08-2020_รอบนมัสการภาคภาษาไทย คริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “ดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างในยุคมืด”