21-03-2021_รอบนมัสการภาคภาษาไทย คริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “กล้า ก่อ เกิดผล เพื่อคริสตจักร”