29-08-2021 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”ความรักเเละพระคุณกับความเชื่อเเละความรอด” โดย ศจ.ชาติชาย จารุวาที