26-09-2021 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”ท่าทีของผู้อาวุโสต่ออนุชน” โดย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล