10-10-2021 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ “มุ่งสู่การเก็บเกี่ยว” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล