10-10-2021 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ “โดยการอธิษฐาน” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์