24-10-2021 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ”เป้าหมายของการเป็นผู้เชื่อ” โดย คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล