24-10-2021 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”มองหาโอกาส” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์