31-10-2021 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ”คริสเตียนThe Beginning ” โดย อ.วาระ มีธูชน