31-10-2021 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”อดทนอดกลั้นใจ.. วิถีใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์