14-11-2021 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ “มุ่งหน้าตามพระมหาบัญชา” โดย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร