21-11-2021 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ “ทาสที่สัตย์ซื่อ” โดย ศจ.อภิวัฒน์ เจริญทั้งวิวัฒน์