02-01-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”มุ่งสู่เป้าหมาย” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์