09-01-2022 รอบการนมัสการจีนแต้จิ๋ว หัวข้อ”ถ้าประชากรแสวงหาพระเจ้า” โดย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร