09-01-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ”เริ่มสิ่งใหม่ โดยละสิ่งเก่า ” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล