09-01-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ถ้าประชากร ของเรา” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์