16-01-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”การฟื้นฟูจะมา ก็ต่อเมื่อ…” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์