23-01-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”สัมพันธ์สนิท” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล