17-04-2022 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”คุณค่าพระคริสต์ นิมิตแห่งชีวิต” โดย ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ