17-04-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ดำเนินชีวิตในชัยชนะ” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์