24-04-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ”มุมมองของพระเจ้า ของมีค่าในภาชนะดิน” โดย นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ